Refund policy

  • Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.
  • In geval van niet tijdige betaling is Hotel California Runs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
  • Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Hotel California Runs gemeld te worden, waarna Hotel California Runs het bedrag zal corrigeren.
  • Indien de Klant niet tijdig voldoet aan de door Hotel California Runs gestelde betalingsverplichtingen is Hotel California Runs gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 40,-.
  • Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.