Terms of service

Algemene leveringsvoorwaarden Hotel California Runs
Versie geldig vanaf: 01 April 2021

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 Definities

 • Hotel California Runs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Hotel California Runs is statutair gevestigd te IJmuiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62469452.
 • Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Hotel California Runs.
 • Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Website van Hotel California Runs: de website van Hotel California Runs. Onder meer te bereiken via www.hotelcaliforniaruns.nl.
 • Producten: een goed dat Hotel California Runs levert aan een Klant.
 • Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Hotel California Runs georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Hotel California Runs en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Bedenktijd: een termijn van veertien (14) dagen waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Hotel California Runs en het aankoopbedrag terug te krijgen.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten van Hotel California Runs die strekken tot de verkoop van Producten.
 • De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Hotel California Runs.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Hotel California Runs op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hotel California Runs kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Hotel California Runs is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

 • Bij de op de website van Hotel California Runs aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.
 • De op de website van Hotel California Runs aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 • Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Hotel California Runs op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 • Hotel California Runs verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 • Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

 • Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Hotel California Runs uitgevaardigd aanbod aanvaard en Hotel California Runs het tot stand komen van een Overeenkomst heeft bevestigd.
 • Een Overeenkomst komt ook tot stand indien Hotel California Runs aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Hotel California Runs.
 • Het staat Hotel California Runs altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Hotel California Runs zal Hotel California Runs dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

 

Artikel 5 Levering

 • Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Hotel California Runs de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
 • In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 5.2 kan de Klant, indien de Klant en Hotel California Runs dit nadrukkelijk zijn overeengekomen, de bestelde Producten ook bij Hotel California Runs afhalen in het magazijn.
 • Hotel California Runs zal trachten op levering binnen drie (3) werkdagen te doen geschieden.
 • Indien Hotel California Runs niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 Retournering van Producten 

 • Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen de tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan Hotel California Runs retour te zenden.
 • Hotel California Runs zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
 • Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 • De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 • Producten die door de Klant zijn beschadigd, zullen nimmer worden teruggenomen door Hotel California Runs.
 • Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Consument vervaardigd worden of een uiterste houdbaarheidsdatum hebben. Een Consument kan zijn Herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder een overige uitzondering valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

 

Artikel 7 Conformiteit

 • De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Hotel California Runs te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
 • Op ieder door Hotel California Runs geleverd Product berust een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij anders aangegeven.
 • De geleverde Producten kunnen vervaardigd zijn uit materialen waarvan de duurzaamheid afhankelijk is van meerdere factoren. Slijtage ten gevolge van gebruik, onjuiste behandeling, krimp en verkleuring, vallen derhalve niet onder de garantie als bedoeld in dit artikel.
 • Eventuele klachten over de geleverde Producten dient de Klant aan Hotel California Runs te melden, waarna Hotel California Runs de klacht in behandeling zal nemen.
 • Indien klachten over Producten gegrond worden verklaard door Hotel California Runs, wordt de Klant een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden, zulks naar keuze van Hotel California Runs.
 • De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

Artikel 8 Betaling 

 • Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.
 • In geval van niet tijdige betaling is Hotel California Runs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Hotel California Runs gemeld te worden, waarna Hotel California Runs het bedrag zal corrigeren.
 • Indien de Klant niet tijdig voldoet aan de door Hotel California Runs gestelde betalingsverplichtingen is Hotel California Runs gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 40,-.
 • Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 • De door Hotel California Runs geleverde Producten blijven eigendom van Hotel California Runs tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Hotel California Runs gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Ingeval Hotel California Runs een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Hotel California Runs vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 • De inhoud van de website van Hotel California Runs, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Hotel California Runs en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Hotel California Runs.

 

Artikel 10 Overmacht

 • Hotel California Runs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Hotel California Runs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig (90) dagen, is zowel de Klant als Hotel California Runs gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • Indien Hotel California Runs aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Hotel California Runs beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 • Hotel California Runs is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hotel California Runs aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hotel California Runs toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 • Hotel California Runs sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Hotel California Runs geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Hotel California Runs, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 • Hotel California Runs is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hotel California Runs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • De Klant en Hotel California Runs zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter in Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Hotel California Runs en de Klant.